SC Infomed Pro SRL - Produse, oferte, noutăţi

Articole

Control intern managerial

12.08.2017

Ce este controlul intern managerial? Conceptul de control intern managerial.

Reprezintă ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de către managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informaţiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar si de management. (Comisia Europeana).

Este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt îndeplinite. (INTOSAI).

Orice măsură luata de conducere, consiliu si alte parti pentru a gestiona riscurile si a mari probabilitatea ca obiectivele si scopurile stabilite sa fie atinse. Conducerea planifica, organizează si directioneaza realizarea unor acţiuni suficiente pentru a furniza o asigurare rezonabila privind atingerea obiectivelor si scopurilor. (Standardele Institutului Auditorilor Interni – Glosar).

CONCLUZIE: Controlul Intern/Managerial este instrumentul prin care managementul entitatii oferă o asigurare factorilor interesaţi cu privire la atingerea obiectivelor instituţiei.

Necesitatea controlului intern/managerial

Cerinţa normativa imperativa: (art. 4 din O.G. nr. 119/1999 prevede ca fiecare conducător de entitate are obligaţia implementării si dezvoltării SCI/M, iar neaplicarea dispoziţiilor menţionate poate implica sancţiuni contravenţionale).

Argument de ordin istoric: angajamentul luat de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana de adoptare a unui nou tip de management in entităţile publice, care viza intarirea responsabilităţii manageriale si implementarea SCI/M; un element urmărit in evaluarea sistemelor de control existente in tarile candidate la uniune il reprezenta implementarea CFPI.

Argument de ordin managerial: SCI/M include exercitarea adecvata si eficace a tuturor funcţiilor managementului. Totodată, controlul reprezintă o funcţie de baza a managementului (ex.: planificarea, organizarea, conducerea, controlul – R.L. Daft).

Sprijină atingerea scopului entitatii: Orice entitate urmăreşte atingerea unui scop: prestarea de servicii sau obţinerea unor rezultate. Când managementul nu deţine un bun control asupra activităţilor entitatii (nu exista Cl/M) exista riscul ca obiectivele sa nu fie atinse, fiind chiar ameninţata existenta sau continuitatea organizaţiei.

Instrumentul de baza al managementului: prin Cl/M compara rezultatele obţinute de entitate cu obiectivele stabilite pentru identificarea unor posibile abateri, analizeaza cauzele care le-au determinat si dispune masurile corective sau preventive ce se impun.

Cadrul normativ care reglementează sistemul de control intern managerial în România

  • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
  • Legea 234/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
  • Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
  • Ordinul nr. 200/2016 – modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice