Cabinet Bioenergie Bebe Godeanu - Produse, oferte, noutăţi

Știri

Oferta servicii Bioterapie 2018

25.02.2018

Consultatie si tratament la cabinet

- 50 lei pentru consultatie la cabinet (se vizualizeaza aura energetica si afectiunile pacientului);

- 250 lei pentru 10 sedinte tratament bioenergie la cabinet (pentru tratamentul bioenergetic se fac minim 10 sedinte)

Consultatie si tratament la distanta

Comanda online - Consultatie la distanta

- 100 lei pentru consultatie la distanta (se vizualizeaza aura energetica si afectiunile pacientului);

Comanda online - Tratament la distanta

- 500 lei pentru 10 sedinte tratament bioenergie la distanta (pentru tratamentul bioenergetic se fac minim 10 sedinte).

Pentru consultatie si tratament la distanta trimiteti prin e-mail sau facebook fotografia pacientului (pacientul trebuie sa fie singur in fotografie)

Pacientii care efectuaza tratament bioenergetic la acest cabinet in lunile Martie, Iunie si Decembrie , platesc 10 sedinte si primesc bonus 5 sedinte GRATUIT. Pentru informatii si programari sunati la tel. 0770222981

Articole

Proiect - Legea terapiilor alternative - 2012

10.08.2012

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

Sectiunea 8. Exercitarea activitatii de practician de medicina
complementara si/sau alternativa precum si infiintarea, organizarea
Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/sau Alternativa
din România
Cap. 1 Dispozitii generale
Art. 787
Prezenta lege are drept scop reglementarea exercitarii activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/sau alternativa în vederea pastrarii sau restabilirii  sanatatii prin mijloace
profilactice si curative specifice, neconventionale.
Art. 788
(1) În sensul prezentei legi, prin activitati si practici de medicina complementara si/sau
alternativa se înteleg acele practici de îngrijiri de sanatate care nu sunt integrate în sistemul
principal al serviciilor medicale de sanatate si sunt folosite în completarea sau ca alternativa la
cele conventionale.
(2) Practicile si activitatile de medicina complementara si/sau alternativa au la baza teoriile,
credintele si experienta diferitelor culturi nationale folosite pentru prevenirea, diagnosticul si
tratamentul bolilor somatice si psihice.
Art. 789
Domeniile de exercitare a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau alternativa
din România sunt prevazute în anexele 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta lege.
Art. 790
(1) Programele de formare specifica în domeniile de exercitare a activitatilor si practicilor de
medicina complementara si/sau alternativa prevazute de lege, furnizorii acestora precum si
formatorii în aceste domenii sunt acreditati de catre Centrul National de Educatie Continua a
Medicilor, Medicilor Dentisti si Farmacistilor din cadrul Scolii Nationale de Sanatate Publica,
Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, denumit în continuare Centrul
National de Educatie Continua.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) programele de formare în domeniile acupunctura,
homeopatie, farmacie homeopata, apiterapie-fitoterapie-aromaterapie,  sunt acreditate de catre
Ministerul Sanatatii, conform normelor în vigoare.
(3) Formarea specifica în domeniile de exercitare a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/sau alternativa prevazute de lege se atesta de catre Centrul National de
Educatie Continua, prin Certificat în continutul caruia se precizeaza domeniul si programul de
formare absolvit.
254

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(4) Prin exceptie de la prevederile alin (3) formarea în domeniile acupunctura, homeopatie,
farmacie homeopata, apiterapie-fitoterapie-aromaterapie la care au acces, dupa caz, numai
medicii de medicina generala cu drept de libera practica si medicii confirmati specialisti/primari
într-o specialitate clinica, precum si medicii dentisti si farmacistii se face prin programe de studii
complementare si se certifica prin Atestat de studii complementare eliberat de Ministerul
Sanatatii.
Art. 791
(1) Studiile efectuate în strainatate în unul din domeniile prevazute în anexele 1 si 2 se
echivaleaza de catre Centrul National de Educatie Continua.
(2)    Prin exceptie de la prevederile alineatului (1) programele de studii
efectuate în strainatate de catre persoanele prevazute la  art.4 alin(4) în domeniile: acupunctura,
homeopatie, farmacie homeopata, farmacie homeopata, apiterapie-fitoterapie-aromaterapie se
echivaleaza de catre Ministerul Sanatatii în colaborare , dupa caz, cu Colegiul Medicilor din
România, cu Colegiul Medicilor Dentisti din România si respectiv cu Colegiul Farmacistilor din
România, conform normelor în vigoare.
Cap. 2 Autorizarea si exercitarea activitatilor si practicilor de
medicina complementara si/sau alternativa
Art. 792
Activitatile si  practicile de medicina  complementara si/ sau alternativa aferente domeniilor
prevazute de lege se exercita numai de catre persoanele care îndeplinesc cumulativ  urmatoarele
conditii:
a) sunt absolventi ai facultatilor de medicina,  de medicina dentara sau de farmacie care
întrunesc conditiile prevazute de lege în vederea exercitarii profesiei în România, sau sunt
absolventi ai altor institutiilor de învatamânt superior din tara sau din strainatate cu diploma
echivalata în conditiile legii,
b) au domiciliul stabil sau au drept de rezidenta pe teritoriul României;
(c) detin documente care atesta formarea în unul sau mai multe din domeniile de exercitare a
activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau alternativa prevazute de lege,
obtinute în România sau în strainatate si echivalate conform legii;
(d) sunt autorizati in conditiile legii sa exercite activitatile si practicile de medicina
complementara si/ sau  alternativa aferente domeniilor prevazute de lege ;
(e) sunt membri ai Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/sau Alternativa din
România, sau dupa caz, sunt membri ai Colegiului Medicilor din România, ai Colegiului
255

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

Medicilor Dentisti din România sau ai Colegiului Farmacistilor din România înregistrati la
Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/sau Alternativa din România.
Art. 793
Exercitarea de catre persoanele prevazute la art.6 a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si /sau alternativa pe teritoriul României, se face cu titlul profesional de
practician de medicina complementara si/sau alternativa.
Art. 794
(1) Exercitarea a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau alternativa aferente
domeniilor prevazute la anexa I, se face în baza Certificatului de membru, dupa caz, al
Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Medicilor Dentisti din România si respectiv al
Colegiului Farmacistilor din România organizatiei profesionale de profil, vizat anual în conditiile
legii si a documentelor de formare în domeniile mentionate eliberate dupa caz de Ministerul
Sanatatii si respectiv de Centrul National de Educatie Continua;
(2) Exercitarea activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau alternativa
aferente domeniilor prevazute la anexa II se face în baza Autorizatiei de libera practica a
activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau  alternativa.
Art. 795
(1)Autorizatia de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau
alternativa se întocmeste si se elibereaza de catre directia de sanatate publica din raza teritoriala a
domiciliului sau a locului de munca  al practicianului de medicina complementara si /sau
alternativa solicitant, pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere de eliberare a Autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de
medicina complementara si/ sau  alternativa în domeniile prevazute de lege;
b) copia documentului de identitate însotita, dupa caz, de copia documentului de rezidenta
în România;
c) copiile legalizate a documentelor care atesta studiile universitare si dupa caz,
postuniversitare absolvite;
d) copia legalizata a documentului eliberat de Centrul National de Educatie Continua care
atesta formarea în domeniul /domeniile de exercitare a activitatilor si practicilor medicina
complementara si/sau alternativa prevazute în anexa II;
e) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate;
f) certificat de sanatate fizica si psihica;
g)  dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru erori profesionale;
h) avizul Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau alternativa din
România;
i) chitanta de plata a taxei de autorizare stabilita în conditiile legii.
(2) Autorizatia de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau
alternativa se elibereaza în termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet
de catre solicitant.
256

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(3) În Autorizatia de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara
si/sau  alternativa se precizeaza explicit domeniul si dupa caz practicile de medicina
complementara si/sau  alternativa care fac obiectul autorizarii.
Art. 796
Refuzul eliberarii Autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/sau  alternativa se motiveaza în scris de catre directia de sanatate publica la
care solicitantul  a depus cererea de autorizare .
Art. 797
(1) Autorizatia de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau
alternativa are o valabilitate de 3 ani de la data eliberarii.
(2) În vederea reînnoirii autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/ sau  alternativa mentionata la alin (1), solicitantul va depune în completarea
documentelor prevazute la art.9, documente care atesta reactualizarea cunostintelor si abilitatilor
în domeniul respectiv, precum si autorizatia eliberata anterior.
Art. 798
Prin exceptie de la prevederile art. 8-10 exercitarea în scop didactic si ocazional a activitatilor si
practicilor de medicina complementara si /sau alternativa aferente domeniilor prevazute de lege,
de catre practicienii de medicina complementara si /sau alternativa, cetateni straini formati în
domeniile prevazute de lege în afara granitelor României, se face în baza avizului Centrului
National de Educatie Continua.
Art. 799
Practicianul de medicina complementara si/sau alternativa exercita numai activitatile si practicile
de medicina complementara si/sau alternativa aferente domeniilor prevazute de lege pentru care
a fost autorizat.
Art. 800
Autorizatia de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau
alternativa  se retrage în cazul :
a)  condamnarii definitive pentru savârsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii
sau vietii în împrejurari legate de exercitarea activitatilor si practicilor de medicina
complementara si  / sau alternativa si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) interdictiei de a exercita activitatile si practicile de medicina complementara /alternativa,
pe durata stabilita prin hotarâre judecatoreasca sau prin decizie a organizatiei
profesionale de profil la care practicianul respectiv este membru;
c) starii de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare exercitarii activitatilor si practicilor
de medicina complementara si/sau alternativa;
d) erorilor profesionale grave savârsite în exercitarea activitatilor si practicilor
257

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

de medicina complementara si/sau alternativa ;
e)  pierderea calitatii de membru al  Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara
si/ sau  Alternativa din România .
Art. 801
(1) Retragerea autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/sau alternativa se face de catre directia de sanatate publica emitenta.
(2) În termen de cel mult 7 zile de la luarea la cunostinta a unei situatii care se încadreaza în
cazurile prevazute la art.14, Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau
Alternativa din România are obligatia sa sesizeze directia de sanatate publica emitenta a
autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau
alternativa.
Art. 802
(1) Dreptul de exercitare a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau
alternativa aferente domeniilor prevazute în anexa 1 înceteaza odata cu suspendarea sau
interdictia, în conditiile legii,  a exercitarii, dupa caz, a profesiei de medic, de medic dentist sau
de farmacist.
(2) Retragerea autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de  medicina
complementara si/sau alternativa, se consemneaza în Registrul Unic al Practicienilor de
Medicina Complementara si /sau Alternativa din România.
Art. 803
În vederea exercitarii activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau  alternativa
aferente domeniilor prevazute de lege,  practicienii de medicina complementara si/sau
alternativa autorizati în conditiile prevederilor art.8 si 9 au obligatia sa dobândeasca calitatea de
membru al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din
România.
Art. 804
(1) Prevederile art.17 nu se aplica în cazul practicienilor de medicina com-plementara si /sau
alternativa medici , medici dentisti sau farmacisti  autorizati sa exercite activitatile si practicile
de medicina complementara si/sau  alternativa aferente domeniilor cuprinse în anexa 1.
(2) Pe durata exercitarii activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau
alternativa, persoanele prevazute la alin.(1) sunt membri dupa caz ai Colegiului Medicilor din
România, ai Colegiului Medicilor Dentisti din România sau respectiv ai Colegiului Farmacistilor
din România si sunt înregistrati la Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau
Alternativa din România.
258

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(3) Înregistrarea la Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si /sau
Alternativa din România se face gratuit. Pe durata înregistrarii la Colegiul Practicienilor de
Medicina Complementara si/sau Alternativa din România persoanele prevazute la alin. (1) sunt
absolvite de plata cotizatiei de membru al acestei organizatii profesionale.
Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/sau Alternativa întocmeste Registrul Unic
al Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din România si înainteaza anual
Ministerului Sanatatii un raport privind situatia practicienilor aflati în evidenta acestuia.
Art. 805
(1) Registrul Unic al Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din România
cuprinde  lista practicienilor de  medicina complementara si /sau alternativa autorizati în
conditiile legii si care , dupa caz, sunt înregistrati la Colegiul Practicienilor de Medicina
Complementara si /sau Alternativa din România sau au dobândit calitatea de membru al acestuia.
(2) În Registrul Unic al Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau
Alternativa din România se mentioneaza urmatoarele date    :
a) numele si prenumele practicianului de medicina complementara si/ sau alternativa;
b) domeniul /domeniile de medicina complementara si/ sau alternativa în care acesta este
autorizat;
c) sediul unde îsi desfasoara activitatea;
d) documentele care atesta formarea profesionala;
e) datele de identificare a autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/ sau  alternativa ;
f) calitatea de membru/înregistrat al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si
/sau Alternativa din România. În cazul practicienilor prevazuti la art.18  se vor mentiona
datele de identificare a certificatului de membru al organizatiei de profil si precum si  data
vizei anuale;
g) penalitati administrative / profesionale.

Art. 806
Ministerul Sanatatii împreuna cu de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate stabilesc activitatile
si procedurile de  medicina complementara si/ sau alternativa care pot fi prevazute în Contractulcadru
si pot fi decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 807
(1) Pacientii  care se adreseaza unui practician de medicina complementara si/ sau alternativa
autorizat trebuie sa primeasca informatii scrise, accesibile si usor de înteles cu privire la
tratamentele  si practicile de medicina complementara si /sau alternativa utilizate în situatia
acestora, pentru a cunoaste beneficiile si riscurile la care se expun.
259

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(2) Practicianul de medicina complementara si/ sau alternativa  aplica practicile de
medicina complementara si /sau alternativa  aferente  domeniului pentru care a fost autorizat
numai dupa obtinerea consimtamântului informat si scris al pacientului.
Art. 808
Persoanele prevazute la art.22 beneficiaza de confidentialitatea datelor privind starea de sanatate
si de toate drepturile prevazute în Legea drepturilor pacientilor nr. 46/2003.
Art. 809
Practicianul de medicina complementara si/ sau alternativa este obligat sa întocmeasca fisa
individuala a pacientului care va cuprinde elemente de evaluare a pacientului, precum si tehnicile
si practicile de tratament aplicate în limita domeniului de medicina complementara si/sau
alternativa pentru care este autorizat, si pastreze evidenta pacientilor tratati.
Art. 810
(1) Prepararea si producerea remediilor utilizate de medicina complementara si/ sau alternativa
se face numai în unitati specializate, autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale.
(2) Distributia remediilor de medicina complementara si/ sau alternativa se face numai prin
farmacii  autorizate de Ministerul Sanatatii în conditiile legii.
(3) În cursul activitatilor si practicilor de medicina complementara si /sau alternativa, se
utilizeaza numai dispozitive si aparate care poarta marcajul european de conformitate CE.
Cap. 3 Formele de exercitare a activitatilor de medicina
complementara si/sau alternativa
Art. 811
(1) Exercitarea activitatilor si practicilor de medicina complementara si/sau alternativa aferente
domeniilor prevazute de lege de catre persoanele care întrunesc conditiile prevazute la art.6 se
poate face în sistemul public de sanatate cu aprobarea Ministerului Sanatatii sau/si în sistemul
privat, în regim salarial sau independent.
(2)  Calitatea de persoana fizica independenta sau de persoana fizica autorizata se
dobândeste de catre practicianul de medicina complementara si /sau alternativa în urma
înregistrarii la administratia financiara în raza careia acestia domiciliaza. Înregistrarea se face  pe
baza documentelor care atesta autorizarea în conditiile legii, a exercitarii activitatilor si
practicilor de medicina complementara si /sau alternativa aferente domeniilor prevazute în
anexele 1 si 2 si  a documentelor care atesta calitatea de membru, respectiv de înregistrat, al
Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din România.
260

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

Art. 812
(1) Practicienii de medicina complementara si/sau alternativa autorizati în conditiile prezentei
legi, care detin calitatea de înregistrat sau respectiv de membru al Colegiului Practicienilor de
Medicina Complementara si /sau Alternativa din România pot înfiinta cabinete de terapie
complementara si/sau alternativa  sau pot înfiinta unitati de terapie complementara si/sau
alternativa cu personalitate juridica ,în temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ,
republicata cu modificarile ulterioare.
(2) Medicii si medicii dentisti autorizati în exercitarea activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/sau alternativa aferente domeniilor prevazute la anexa 1 care detin calitatea de
înregistrat sau respectiv de membru al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si
/sau Alternativa, pot exercita aceste activitati atât în cabinete medicale, respectiv cabinete de
medicina dentara înfiintate conform reglementarilor legale în vigoare, cât si în cabinetele de
terapie/unitatile  de terapie complementara si/sau alternativa cu personalitate juridica  prevazute
la alin.(1).
Art. 813
(1) Cabinetul de terapie complementara si/sau alternativa se  înfiinteaza  în forma  individuala si
nu are personalitate juridica.
(2) Acesta furnizeaza îngrijiri de sanatate prin activitati si practici de medicina
complementara si/sau alternativa numai în domeniul sau domeniile  de autorizare a practicianului
titular.
Art. 814
(1) Cabinetul de terapie complementara si/sau alternativa se înfiinteaza la cererea practicianului
de medicina complementara si/sau alternativa titular si se înregistreaza în Registrul unic al
cabinetelor medicale, sectiunea cabinete de terapie complementara si/sau alternativa din cadrul
directiei de sanatate publica în a carei raza teritoriala  functioneaza .
(2) În urma înregistrarii, directiile de sanatate publica întocmesc si elibereaza Certificatul
de înregistrare a Cabinetului de terapie complementara si/sau alternativa.
(3) Eliberarea Certificatului de înregistrare se face în baza urmatoarelor documente:
a) cerere de înfiintare;
b) documentul care atesta autorizarea titularului în conditiile legii, în exercitarea activitatilor si
practicilor de medicina complementara si /sau alternativa aferente domeniilor prevazute în
anexele 1 si 2;
c) dovada detinerii legale a spatiului în care urmeaza sa functioneze cabinetul individual de
terapie complementara si/sau alternativa ;
261

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

d) avizul Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din
România  din România;
e) dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu, dotare si circuite functionale specifice
tipului de îngrijiri de sanatate prin medicina complementara si/sau alternativa care fac obiectul
de activitate al cabinetului.
Art. 815
(1) Cerintele prevazute la art.29 alin.(3) lit. e) se verifica de catre directiile de sanatate publica
judetene si a municipiului Bucuresti . Conditiile minime de spatiu, dotare si circuite functionale
ale cabinetului terapie complementara si/sau alternativa sunt prevazute în anexa 3, parte
integranta din prezenta lege.
(2) În acelasi spatiu cu destinatia de cabinet de terapie complementara si/sau alternativa
nu pot fi înfiintate mai mult de doua cabinete  de terapie complementara si/sau alternativa .
(3) În Avizul Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din
România   se  va  preciza tipul de îngrijiri de sanatate prin medicina complementara si/sau
alternativa avizate precum si domeniul/domeniile de apartenenta prevazute de lege .
(4) În certificatul de înregistrare se va specifica domeniul si tipul de îngrijiri de sanatate
prin medicina complementara si/sau alternativa care fac obiectul de activitate al cabinetului de
terapii complementare si/sau alternative.
Art. 816
(1) Modificarea obiectului de activitate sau a sediului cabinetului de terapie complementara
si/sau alternativa se va face numai cu  autorizarea directiei de sanatate publica în a carei raza
teritoriala acesta  functioneaza.
(2) În situatia prevazuta la alin (1) directiile de sanatate publica vor elibera un nou certificat de
înregistrare a cabinetului de terapie complementara si/sau alternativa, în baza avizului eliberat de
Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din România .
Art. 817
Denumirea cabinetului de terapie complementara si/sau alternativa va cuprinde numele
titularului însotit de  sintagma "cabinet de terapie complementara si/sau alternativa în domeniul (
se trece domeniul activitatilor si practicilor de medicina complementara si /sau alternativa  avizat
de Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din România).
Art. 818
În cabinetul de terapie complementara si/sau alternativa îsi desfasoara activitatea practicianul
titular, singur sau împreuna cu alti practicieni de medicina complementara si/sau alternativa
262

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

autorizati, cu medici si alte categorii de personal medical autorizat si personal auxiliar, aflati în
relatii contractuale de munca încheiate cu titularul în conditiile legii.
Art. 819
(1)Titularii de cabinetele de terapie complementara si/sau alternativa se pot asocia pe baza
contractului de asociere încheiat în forma scrisa cu respectarea prevederilor în vigoare.
(2) Contractul de asociere va cuprinde :
a) partile contractului si denumirea asocierii;
b) scopul si obiectul asocierii;
c) sediul profesional al asocierii;
d)coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de
coordonator, durata contractului si modalitatile de încetare a acestuia.
(3) Cabinetele de terapie complementara si/sau alternativa asociate pot avea patrimoniu comun,
daca s-a convenit în acest sens prin contractul de  asociere.
(4) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizarii obiectului de activitate al
cabinetelor de terapie complementara si/sau alternativa asociate.
(5) Contractul de asociere  al cabinetelor de terapie complementara si/sau alternativa se
înregistreaza la administratia financiara si câte un exemplar se va depune la directia de sanatate
publica si la Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din România
din România.
Art. 820
În cazul în care cel putin unul din titularii de cabinetele de terapie complementara si/sau
alternativa asociati conform prevederilor art.34 este medic cu drept de libera practica, asociatia
poate primi denumirea de „Centru de îngrijiri de sanatate prin terapii complementare si /sau
alternative”.
Art. 821
Asociatiile si fundatiile vor putea înfiinta cabinete  de terapie complementara si/sau alternativa
numai daca au prevazut în obiectul de activitate acest gen de activitati.
Art. 822
(1)Unitatile de terapie complementara si/sau alternativa cu personalitate juridica , înfiintate în
temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare se înregistreaza la directia de sanatate publica în a caror raza teritorial a
functioneaza unitatea respectiva.
263

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(2) Înregistrarea unitatii de terapie complementara si/sau alternativa si emiterea certificatului de
înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale-sectiunea cabinete de terapie
complementara si/sau alternativa , se face în baza urmatoarelor documente:
a) cererea reprezentantului legal al unitatii de terapie complementara si/sau alternativa ;
b) certificatul de înregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de înregistrare în
registrul persoanelor juridice, ori hotarârea judecatoreasca de înfiintare sau actul de acordare a
personalitatii juridice;
c) actul constitutiv;
d) dovada legala a detinerii spatiului în care se organizeaza si functioneaza cabinetul de terapie
complementara si/sau alternativa;
e) autorizatia sanitara de functionare;
f) avizul Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din
România  ;
g) dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu, dotare si circuite functionale specifice
tipului de îngrijiri de sanatate prin medicina complementara si/sau alternativa care fac obiectul
de activitate al unitatii de terapie complementara si/sau alternativa.
Art. 823
Cerintele prevazute la art.37 alin.(2) lit. g) se verifica de catre directiile de sanatate publica
judetene si a municipiului Bucuresti .
Art. 824
(1) În cererea de înregistrare si în certificatul emis de catre directiile de sanatate publica se vor
mentiona domeniul si tipul de îngrijiri de sanatate prin medicina complementara si/sau
alternativa care fac obiectul de activitate al unitatii de terapie complementara si/sau alternativa
precum si numarul de cabinete de terapie complementara si/sau alternativa care vor functiona în
cadrul unitatii.
(2) Certificatul mentionat la alin. (1) se emite pe numele unitatii, organizatiei, institutiei care a
solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor de terapie complementara si/sau alternativa .
Art. 825
În Avizul Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /sau Alternativa din România
se  va  preciza tipul de îngrijiri de sanatate prin medicina complementara si/sau alternativa
avizate si domeniul/domeniile de apartenenta prevazute de lege, numarul de cabinete de terapie
complementara si /sau alternativa avizate, precum si existenta dotarii minime pentru fiecare
cabinet de terapie complementara si/sau alternativa.
264

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

Art. 826
Modificarea ori completarea numarului de cabinete de terapie complementara si/sau alternativa
din cadrul unitatii se va face în baza avizului eliberat de Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si /sau Alternativa din România  privind existenta dotarii minime si a îndeplinirii
conditiilor si pentru noile cabinete de terapie complementara si/sau alternativa înfiintate.
Art. 827
În situatiile prevazute la art.41 directiile de sanatate publica vor emite un supliment la certificatul
de înregistrare.
Cap. 4 Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/sau
Alternativa din România, înfiintare, organizare si functionare.
Art. 828
(1) Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/sau alternativa, se înfiinteaza ca
organizatie profesionala cu personalitate juridica, neguvernamentala, apolitica, fara scop
patrimonial, cu rol în controlul si supravegherea exercitarii  profesiei de practician de medicina
complementara si/ sau alternativa si responsabilitati delegate de autoritatea de stat.
(2) Controlul si supravegherea activitatilor si practicilor de medicina  complementara si/ sau
alternativa din domeniile prevazute în anexa 1, se face dupa caz , de catre Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si respectiv de catre Colegiul Farmacistilor
din România.
Art. 829
(1) Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau  Alternativa din România este
format din toti practicienii de medicina complementara si /sau alternativa, cu exceptia celor
prevazuti la art.18.
(2) Practicienii de medicina complementara si /sau alternativa prevazuti la art.18 pot dobândi
calitatea de membru al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau  Alternativa
din România, la cerere.
(3) Evidenta si identificarea membrilor Colegiului Practicienilor de Medicina   Complementara
si/ sau  Alternativa  din România se va face si prin folosirea codului numeric personal, cu
respectarea prevederilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor
electronice, cu completarile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
cu modificarile  si  completarile ulterioare.
Art. 830
265

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(1) Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din România se
organizeaza si functioneaza la nivel national si teritorial prin filiale judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti.
(2) Sediul central al Colegiului National al Practicienilor de Medicina Complementara
/Alternativa din România este  în municipiul Bucuresti.
(3)  Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu au personalitate juridica si beneficiaza
de autonomie organizatorica si functionala în limitele prevazute de Regulamentul de organizare
si functionare a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din
România.
Patrimoniul Colegiului National al Practicienilor de Medicina Comple-mentara /Alternativa din
România se constituie din bunuri mobile si imobile dobândite în conditiile legii.
Art. 831
Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si/ sau Alternativa din România se elaboreaza de catre Consiliul National al
Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din România se aproba
de Adunarea Generala a Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din
România si se publica în Monitorul Oficial al României , Partea I, cu avizul Ministerului
Sanatatii.
Art. 832
Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau  Alternativa din România are
urmatoarele atributii principale:
a) promoveaza domeniile de medicina complementara si/ sau alternativa prevazute în
anexa 2;
b) reprezinta interesele practicienilor de medicina complementara si/ sau alternativa
autorizati, care au dobândit calitatea de membru al Colegiul Practicienilor de Medicina
Complementara si/ sau  Alternativa din România ;
c) elaboreaza standarde de practica în domeniile de medicina complementara si/ sau
alternativa corespunzatoare anexei 2 a prezentei legi, pe baza celor mai bune practici
nationale si internationale în materie si le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
d) avizeaza în conditiile legii  documentatiile prezentate de practicienii de medicina
complementara si/ sau alternativa formati în domeniile prevazute în anexa 2 în vederea
obtinerii autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina
complementara si/ sau alternativa;
e) întreprinde controlul si supravegherea activitatilor practicienilor de medicina
complementara si/ sau alternativa autorizati pentru domeniile prevazute în anexa 2
aplicând normele de raspundere disciplinara acolo unde este cazul;
f) întocmeste în conditiile legii Registrul Unic al Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România si îl actualizeaza permanent în
colaborare cu Centrul National de Educatie Continua;
266

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

g) publica, cu respectarea dispozitiilor legale privind confidentialitatea datelor personale,
Registrul Unic al Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din
România  pe pagina web proprie, pe care o administreaza si o actualizeaza periodic;
h) avizeaza programele de formare în domeniile de medicina complementara si/ sau
alternativa  corespunzatoare anexei 2, în vederea acreditarii lor de catre Centrul
National de Educatie Continua;
i) avizeaza înfiintarea cabinetelor si a unitatilor de terapie complementara si/ sau
alternativa cu respectarea prevederilor prezentei legi;
j) întocmeste si înainteaza Ministerului Sanatatii raportul anual privind situatia
practicienilor aflati în evidenta acestuia;
k)  întocmeste si actualizeaza periodic evidenta cabinetelor si a unitatilor de terapie
complementara si/ sau alternativa autorizate;
l) elaboreaza si adopta si Codul de etica si deontologie profesionala a practicienilor de
medicina complementara si/ sau alternativa autorizati în domeniile cuprinse în anexa 2;
m) asigura respectarea Codului de etica si deontologie profesionala de catre practicienii de
medicina complementara si/ sau  alternativa autorizati în domeniile cuprinse în anexa 2;
n) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Practicienilor de
Medicina Complementara si/ sau  Alternativa din România si îl înainteaza Ministerului
Sanatatii spre avizare;
o) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor si precticilor de
medicina complementara si/sau alternativa aferente domeniilor prevazute la anexa 2;
p) promoveaza interesele membrilor sai în cadrul asigurarilor de raspundere
civila profesionala.
Subcapitol. 1 Organizarea la nivel teritorial
Art. 833
Colegiul Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România este
organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în colegii ale
practicienilor de medicina complementara si / sau alternativa , denumite în continuare colegii
teritoriale.
Art. 834
Organele de conducere ale Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea
generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.
Art. 835
(1) Adunarea generala a colegiilor teritoriale este alcatuita din practicienii de medicina
complementara si / sau alternativa  înscrisi în colegiul teritorial respectiv.
(2) Adunarea generala a colegiilor teritoriale are urmatoarele atributii:
a) aproba planul de activitate al consiliului;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
267

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

c) alege membrii consiliului;
d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, dupa caz, aproba cenzorul
extern propus de colegiul teritorial;
e) alege reprezentantii colegiului teritorial în Adunarea generala nationala a Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România.
(3) Adunarea generala a colegiului teritorial se întruneste anual în primul trimestru al anului
sau, în mod extraordinar, ori de câte ori este nevoie.
Art. 836
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din:
a) 9 membri pentru un numar de pâna la 100 practicieni de medicina complementara si / sau
alternativa  înscrisi;
b) 15 membri pentru 101 - 300 de practicieni de medicina complementara si / sau alternativa
înscrisi;
c) 19 membri pentru 301 - 500 de practicieni de medicina complementara si / sau alternativa
înscrisi;
d) 27 de membri pentru 501 - 1.000 de practicieni de medicina complementara si / sau
alternativa  înscrisi;
e) 51 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de practicieni de medicina complementara si /
sau alternativa  înscrisi.
(2) Proportional cu numarul de membri ai consiliului se vor alege 3 - 9 membri supleanti.
Art. 837
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai
un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier, alesi pentru
un mandat de 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pentru un
mandat de 4 ani.
Art. 838
(1) Alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau national se face conform
Regulamentului electoral aprobat de Consiliul national al Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România.
268

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(2) Functiile în biroul executiv al colegiilor teritoriale, în Biroul executiv national si în
Consiliul national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa
din România sunt incompatibile cu:
a) functia corespunzatoare dintr-un patronat/sindicat profesional;
b) functii de conducere în cadrul Ministerului Sanatatii si ministerelor cu retea sanitara
proprie, autoritatilor de sanatate publica teritoriale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
precum si caselor judetene de asigurari de sanatate.
Art. 839
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se întruneste la convocarea
presedintelui, în sedinte ordinare, la interval de doua luni. În mod exceptional, la solicitarea a
doua treimi din numarul membrilor sai, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, poate fi convocat în sedinte extraordinare. Între sedinte, consiliul colegiului judetean,
respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea
permanenta a acestuia.
(2) Deciziile consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adopta în
prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus
unu din numarul total al acestora.
Art. 840
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si, respectiv, biroul
executiv al acestora exercita atributiile date în competenta lor, prin Regulamentul de organizare
si functionare al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din
România, adoptat de adunarea generala a acestuia.
(2) În vederea exercitarii atributiilor, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, îsi desfasoara activitatea în comisii, alese de adunarea generala teritoriala respectiva,
pe domenii de activitate, în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare adoptat
de adunarea generala a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa
din România.
Subcapitol. 2 Organizarea la nivel national
Art. 841
(1) Conducerea Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din
România, la nivel national, se exercita de catre:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
269

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

c) Biroul executiv national.
(2) Biroul executiv national si presedintele acestuia, alesi de Adunarea generala nationala, sunt
organele de conducere ale Consiliului national al Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România.
(3) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România, atât la nivel
national, cât si teritorial, practicienii de medicina complementara si / sau alternativa  care detin
functii de conducere în cadrul Ministerului Sanatatii, respectiv ministerelor si institutiilor cu
retea sanitara proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori în cadrul Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate, caselor judetene de asigurari de sanatate, respectiv a municipiului
Bucuresti, patronatelor si sindicatelor profesionale, precum si orice fel de functii de demnitate
publica.
(4) Practicienii de medicina complementara si / sau alternativa  pentru care, în timpul
mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situatia de incompatibilitate sunt
suspendati din functie. Suspendarea dureaza pâna la încetarea situatiei de incompatibilitate sau
pâna la expirarea mandatului.
(5) Numarul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial si national, cu exceptia
mandatului de membru în adunarea generala a colegiilor teritoriale si Adunarea generala
nationala, este de maximum doua mandate succesive.
Art. 842
(1) Adunarea generala nationala a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare
judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.
(2) Norma de reprezentare în Adunarea generala nationala este de:
a) 2 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 50 de membri înscrisi;
b) 5 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 150 de membri înscrisi;
c) 7 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 250 de membri înscrisi;
d) 10 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 350 de membri înscrisi;
e) 12 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 450 de membri înscrisi;
f) 15 reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 450 de membri înscrisi;
g) 20 de reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 550 membri înscrisi;
270

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

h) un reprezentant la 100 de membri înscrisi pentru Colegiul Practicienilor de medicina
complementara si / sau alternativa  al Municipiului Bucuresti.
(3). Adunarea generala nationala a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /
sau Alternativa din România se întruneste anual în primul trimestru al anului sau în mod
extraordinar ori de câte ori este nevoie.
Art. 843
(1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al practicienilor de medicina
complementara si / sau alternativa din România si Regulamentul de organizare si functionare al
Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România în
prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi.
(2) Deciziile Adunarii generale nationale a Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România se adopta cu majoritate simpla de voturi în
prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi.
Art. 844
Adunarea generala nationala a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România are urmatoarele atributii:
a) adopta atât Codul deontologic al practicienilor de medicina complementara si / sau
alternativa din România si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Practicienilor
de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România, cât si modificarile lor ulterioare;
b) alege membrii Biroului executiv national pentru mandatul de 4 ani;
c) dezbate si voteaza Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv national si de
comisiile de specialitate ale Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România privind activitatea desfasurata între sesiunile adunarii generale;
d) revoca din functie membrii alesi, pentru abateri de la prevederile prezentei legi si, respectiv,
ale Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România, care aduc prejudicii activitatii organismului
profesional;
e) alege comisia de cenzori sau, dupa caz, aproba cenzorul contabil autorizat, propus de
Consiliul national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa
din România;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual al Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România;
g) dezbate si voteaza raportul Comisiei de cenzori;
271

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

h) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si /
sau Alternativa din România pe termen scurt, mediu si lung.
Art. 845
(1) Între sesiunile Adunarii generale nationale Colegiul Practicienilor de Medicina
Complementara si / sau Alternativa din România este condus de Consiliul national.
(2) Consiliul national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România este alcatuit din Biroul executiv national, câte un reprezentant al
fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, un reprezentant numit de Ministerul
Sanatatii , ca autoritate de stat, si câte un reprezentant din fiecare minister si institutie centrala cu
retea sanitara proprie.
Art. 846
Consiliul national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa
din România se întruneste legal în prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor
stabiliti la alin. (2) si ia decizii cu majoritate absoluta de voturi.
Art. 847
Atributiile Consiliului national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România sunt urmatoarele:
a) elaboreaza Codul deontologic al practicienilor de medicina complementara si / sau
alternativa din România, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România;
b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare practician de medicina
complementara si / sau alternativa consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul national al Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România;
c) stabileste indemnizatia pentru membrii Biroului executiv national si biroului consiliilor
teritoriale, precum si indemnizatiile de sedinta pentru membrii Consiliului national;
d) gestioneaza bunurile Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesând profesia de
practician de medicina complementara si / sau alternativa si actiuni de întrajutorare;
e) controleaza si coordoneaza activitatea consiliului judetean al Colegiului Practicienilor de
Medicina Complementara si / sau Alternativa, respectiv al municipiului Bucuresti, si controleaza
gestiunea acestora;
272

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

f) solutioneaza, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestatiile formulate împotriva
deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu
regulamentele proprii;
g) colaboreaza cu Centrul National de Educatie Continua si Ministerul Sanatatii la  formarea si
perfectionarea practicienilor de medicina complementara si / sau alternativa;
h) colaboreaza, în domeniul sau de competenta, cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme
privind exercitarea profesiei de practician de medicina complementara si / sau alternativa pe
teritoriul României;
i) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile  de medicina
complementara si / sau alternativa a publicitatii si aproba continutul materialului publicitar.
Art. 848
În cadrul Consiliului national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum si
regulament de functionare sunt stabilite de acesta.
Art. 849
(1) Biroul executiv national al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România asigura activitatea permanenta a acestuia, în conformitate cu legea si
regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv national este alcatuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar
general si un trezorier, alesi în mod individual pe functii de Adunarea generala nationala, pentru
un mandat de 4 ani.
(3) Biroul executiv national conduce sedintele Consiliului national si activitatea Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România între sedintele
Consiliului national.
Art. 850
(1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere în Biroul executiv al
consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului national al Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România se suspenda, la
cererea persoanei în cauza, pe perioada cât îndeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului
de munca.
(2) Persoana aflata în situatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime în munca pe
perioada exercitarii functiei respective.
273

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

(3) Remunerarea persoanelor care exercita functii de conducere în Biroul executiv national sau
local este stabilita prin vot, cu majoritate simpla, de Consiliul national al Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si / sau Alternativa din România.
Subcapitol. 3 Raspunderea disciplinara
Art. 851
Practicienii  de medicina complementara si/ sau alternativa prevazuti la art.44 alin (1) si (2)
raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a Codului de etica si
deontologie profesionala a practicienilor de medicina complementara si/ sau alternativa a
Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si/ sau Alternativa din România, precum si pentru erori profesionale savârsite în
exercitarea activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau alternativa.
Art. 852
(1) Procedurile de sanctionare, sanctiunile si conditiile de reabilitare se stabilesc prin
Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si/ sau  Alternativa din România.
(2) Pierderea calitatii de membru al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/
sau  Alternativa din România conduce la retragerea autorizatiei de libera practica a activitatilor si
practicilor de medicina complementara si/sau alternativa de catre directia de sanatate publica
emitenta.
(3) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si/ sau Alternativa din România potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea
penala, contraventionala sau civila, conform prevederilor legale.
Art. 853
Împotriva deciziei de sanctionare a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau
Alternativa din România practicianul de medicina complementara si/sau alternativa poate
formula  actiune în anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carui raza îsi
desfasoara activitatea, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 854
(1)  În cadrul Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din
România  se înfiinteaza si functioneaza o comisie de disciplina si comisii de specialitate pentru
fiecare din domeniile de exercitare a activitatilor si practicilor  de medicina complementara si/
sau alternativa prevazute în anexa 2.
(2) Atributiile comisiilor prevazute la alin (1) se stabilesc prin Regulamentul de
organizare si functionare a Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si / sau
Alternativa din România.
274

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

Art. 855
(1) Situatiile care atrag raspunderea disciplinara a practicienilor de medicina complementara si/
sau alternativa se judeca de catre comisia de disciplina a Colegiului Practicienilor de Medicina
Complementara si/ sau Alternativa din România si, dupa caz de catre comisia de disciplina a
Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentisti din România, si respectiv de
catre comisia de disciplina a Colegiului Farmacistilor din România la sesizarea pacientilor
prejudiciati si /sau a apartinatorilor acestora.
(2) Persoana care a facut sesizarea va fi informata cu privire la solutionarea cauzei de catre
comisia de disciplina.
(3) Deciziile Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din
România cu privire la situatiile prevazute la art. 14 lit b)-e) sau la oricare din situatiile care se
soldeaza cu suspendarea exercitarii profesiei se comunica directiei de sanatate publica emitenta a
autorizatiei de libera practica a activitatilor si practicilor de medicina complementara si/ sau
alternativa,  Ministerului Sanatatii si, respectiv, angajatorului.
Cap. 5 Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat
Art. 856
(1) Ministerul Sanatatii , în calitate de autoritate de stat, urmareste ca activitatea Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din România  sa se desfasoare în
conditiile legii.
(2) Ministerul Sanatatii numeste prin ordin al ministrului sanatatii un reprezentant care este
membru al Consiliului National al Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau
Alternativa din România .
(3) Reprezentantul autoritatii de stat sesizeaza organele de conducere ale Colegiului
Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa din România ori de câte ori
constata ca activitatea acestora nu respecta prevederile legale. În termen de 15 zile de la
efectuarea demersului, Colegiului Practicienilor de Medicina Complementara si/ sau Alternativa
din România  adopta masurile necesare de încadrare în normele în vigoare si informeaza
Ministerul Sanatatii  în acest sens.
(4) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (3), Ministerul Sanatatii se adreseaza instantelor
judecatoresti competente.
Cap. 6 Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 857
275

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

Art.73. Metodologia de acreditare a formatorilor, furnizorilor si programelor de formare pentru
domeniile de medicina complementara si/sau alternativa prevazute de lege cu exceptia
domeniilor corespunzatoare programelor de atestate de studii complementare se elaboreaza de
catre Centrul National de Educatie Continua în colaborare cu Ministerul Sanatatii si dupa caz, în
colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si
respectiv cu Colegiul Farmacistilor din România si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
Art. 858
Art.74. Metodologia de echivalare a studiilor efectuate in strainatate, precum si metodologia de
acordare a avizului pentru exercitarea activitatilor si practicilor de medicina complementara si
/sau alternativa ocazional, în scop didactic, de catre cetatenii straini formati in afara granitelor
tarii, in domeniile prevazute de prezenta lege,   se elaboreaza de catre Centrul National de
Educatie Continua în colaborare cu Ministerul Sanatatii si dupa caz, în colaborare cu Colegiul
Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si respectiv cu Colegiul
Farmacistilor din România si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
Art. 859
Art.75. Metodologia de avizare a unitatilor specializate în prepararea, si producerea remediilor
de medicina complementara si/ sau alternativa se elaboreaza de catre Agentia Nationala a
Medicamentului si Dispozitivelor Medicale si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
Art. 860
Art. 76. În vederea îndeplinirii atributiilor prevazute la art. 4 alin (1) si (3), art. 5 alin.(1), art. 8
alin. (1) si art. 9 alin. (1) lit. d), art.12, în structura Centrului National de Educatie Continua a
Medicilor, Medicilor Dentisti si Farmacistilor din cadrul Scolii Nationale de Sanatate Publica,
Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, se înfiinteaza Departamentul de
acreditare si certificare în medicina complementara si/ sau alternativa.
Art. 861
Art. 77. Practicarea activitatilor de medicina complementara si/sau alternativa  de catre o
persoana care nu întruneste conditiile prevazute la Art. 6 constituie infractiune si se pedepseste
conform Legii penale.
Art. 862
Art.78. La data intrarii în vigoare a prezentei legi, în Registrul unic al cabinetelor medicale se
înfiinteaza sectiunea cabinete de terapie complementara si /sau alternativa.
Art. 863
Art.79. Controlul privind respectarea normelor legale de furnizare a îngrijirilor de sanatate prin
activitati si practici de medicina complementara si /sau alternativa de catre cabinetele si unitatile
de terapie complementara si /sau alternativa, se efectueaza de catre comisii mixte formate din
276

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE

personal împuternicit de Ministerul Sanatatii, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, atunci
când unitatea este în relatie contractuala cu aceasta, de Colegiul Medicilor din România, de
Colegiul Medicilor Dentisti din România, de Colegiul Practicienilor de Medicina
Complementara si /sau Alternativa din România precum si de alte organe abilitate, în conditiile
legii.
Art. 864
Art.80. Anexele 1- 3 fac parte integranta din prezenta  lege.
Art. 865
Art.81. La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 118 din  2 mai 2007
privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina
complementara/alternativa în Monitorul Oficial al României, NR. 305 din  8 mai 2007, Partea I .
277

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE


ANEXA 1
Domenii de activitati si practici de medicina complementara si /sau alternativa exercitate
numai de catre medicii de medicina generala cu drept de libera practica, medicii confirmati
într-o specialitate clinica, medicii dentisti si farmacistii cu drept de libera practica
I. Domenii de activitati si practici de medicina complementara si /sau alternativa exercitate
numai de medicii de medicina generala cu drept de libera practica, medicii confirmati într-o
specialitate clinica, medicii dentisti cu drept de libera practica:
1. Acupunctura
2. Homeopatie
3. Apiterapie-fitoterapie-aromaterapie
4. Medicina antropozofica
5. Ayurveda
6. Dietoterapie naturala
7. Osteopatie
8. Medicina cuantica
9. Iridologie
10. Medicina traditionala chineza(*)
11. Noua medicina germana / biologie totala
Formarea în domeniile prevazute la punctele 1-3 se face prin programe de studii complementare
în vederea obtinerii de atestate acreditate de Ministerul Sanatatii, conform legii.
Formarea în domeniile prevazute la punctele 4 -11 se face prin programe de educatie continua
acreditate conform prezentei legi.
(*) Din consideratii metodologice si organizatorice, formarea în domeniul de Medicina
traditionala chineza nu include formarea în Acupunctura
II. Domenii de activitati si practici de medicina complementara si /sau alternativa exercitate
numai de farmacistii cu drept de libera practica
1.Farmacie homeopata2.Apiterapie-fitoterapie-aromaterapie (consiliere) - domeniu în care
formarea se face prin programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate
acreditate de Ministerul Sanatatii, conform legii

278

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE


ANEXA 2
Domenii de activitati si practici de medicina complementara si /sau alternativa exercitate de
persoanele prevazute la art.6 alin. (1) lit. b).
1. Terapie cuantica
2. Terapie florala Bach
3. Terapie prin respiratie constienta- (rebirth, holotropica)
4. Qigong medical
5. Tai Chi Chuan
6. Cromoterapie si Muzicoterapie
7. Osteopatie, chiropraxie
8. Masaj, Presopunctura, Reflexologie, Shiatsu, Tuina
9. Metoda Feldenkrais, Tehnica Alexander, Rolfing
10. Reiki
11.  Bioenergoterapie (atingere terapeutica), terapie cuantica
12.  Fitoterapie etnoiatrica
Formarea în domeniile prevazute la punctele 1-12 se face prin programe acreditate conform
prezentei legi.
279

LEGEA SANATATII - Proiect         TITLUL X PROFESII ALTERNATIVE


ANEXA 3

Conditiile minime de spatiu, dotare si circuite functionale ale cabinetului  terapie
complementara si/sau alternativa

I. Conditiile minime de spatiu
Cabinetul de terapie complementara si/sau alternativa trebuie sa fie racordat la instalatii de: apa
curenta, canalizare, electricitate si caldura, cu respectarea normelor igienice si tehnice în vigoare.
Acesta este format din:
1. Spatiu /camera de asteptare. Pentru dimensionarea spatiilor de asteptare se ia în calcul
încarcarea la orele de vârf, considerând o arie utila de 1,00 - 1,50 mp/pacient adult si,
respectiv, 1,50 - 2,00 mp/pacient copil cu un însotitor.
2. Camera de exercitare a activitatilor si practicilor de terapie complementara si/sau alternativa,
cu dimensiunea minima de 12 mp, cu acces la lumina si ventilatie naturala
3. Grup sanitar (chiuveta si vas de toaleta)
4. Spatiu sanitar pentru igienizarea obiectelor de inventar, precum si pentru colectarea
obiectelor murdare (rufe, deseuri).

II. Conditiile minime de dotare
Fiecare cabinet de terapie complementara si/sau alternativa trebuie sa fie dotat cu:
1. piese de mobilier: scaune, masa, canapea, dulap tip fisier;
2. aparat de masurat tensiunea arteriala; cântar; centimetru de croitorie, termometru;
3. registru de consultatii, fise de evidenta a pacientilor, formulare pentru obtinerea
consimtamântului informat al pacientului.

http://www.bioterapeut.ro

 

Pacienti - Bioenergie - Bebe Godeanu

13.05.2012

Vlad Nadia Cristina - in urma unui examen ecografic i s-a stabilit diagnosticul de chist ovarian, de marimea unei portocale, la ovarul drept, care conform indicatiilor medicale, trebuia operat de urgenta. Nu a acceptat idea operatiei si s-a prezentat, pentru tratament bioenergetic, la cabinetul lui Bebe Godeanu, unde a urmat o cura de 10 sedinte si a consumat apa magnetizata. Schimbarile au aparut inca de la cea de-a doua sedinta, in sensul ca au disparut durerile, inclusiv, durerile asociate, de cap si spate. S-a rezolvat si problema somnului agitat, care o impiedica sa se odihneasca. Examenul ecografic efectuat ulterior tratamentului a evidentiat disparitia chistului ovarian.

Marcu Maria - s-a prezentat la tratament cu mai multe boli cronicizate, inclusiv probleme psihice. Concret: reumatism infectios, leuconevraxita, asociate cu o pronuntata anxietate si un stres permanent. A urmat tratamente medicale din 1990 pina in 1999, fara rezultat. De cum a inceput sedintele de bioterapie la cabinetul bioenergoterapeutului Bebe Godeanu declara ca s-a lasat de fumat si a renuntat la consumul exagerat de cafea. Actualmente, nu mai urmeaza nici un fel de tratament cu medicamente, se simte foarte bine si i-a disparut si starea de anxietate. Consuma, in continuare, apa magnetizata preparata la acest cabinet si spune ca nu mai are problemele de mai inainte.

Ceuca Verona - s-a prezentat la tratament cu diagnosticul de hipertensiune arteriala, spondiloza cervicala si lombara. Se simtea foarte slabita, obosita, fara chef de viata. Declara ca inca de la a doua sedinta de bioterapie starea sa de sanatate s-a ameliorat. La aplicarea apei magnetizate pe locurile afectate din corp, locurile respective deveneau foarte fierbinti. Dupa 10 sedinte de bioenergie, tensiunea arteriala i-a scazut de la 22,8 la 13,7 si se simte foarte bine.

Alexandru Viorica - cu probleme psihice si ulcer. Dupa o cura de zece sedinte bioenergetice poate minca orice, nu mai are dureri si este mai linistita.

Herac Ruja - cu diagnosticul calculi biliari si renali. Dupa 10 sedinte bioenergetice, examenul ecografic a evidentiat disparitia pietrelor de la bila si de la rinichi.

Dogaru Costel - cu diagnosticul de diabet insipid, stabilit medical inca din 1987. Spune ca boala i-se manifesta printr-o sete continua, ajungind sa consume pina la 10 litri de apa pe noapte, avea o stare de neliniste accentuata. Pe masura ce urma cura de sedinte bioenergetice la Bebe Godeanu, a inceput sa consume din ce in ce mai putina apa, ajungind la numai 2-3 litri pe zi. In timpul tratamentului cu sedinte bioenergetice a consumat numai apa magnetizata de la acest cabinet. Acum se simte bine si a ajuns la un consum normal de apa. Dupa acest tratament i-a disparut si durerea de spate care era destul de accentuata.

Marinoiu Stefan - cu astm bronsic. A urmat tratamente cu medicamente din 1972, iar de miofilin avea nevoie ca de aer. Nu se putea odihni noaptea daca nu lua calmante. Dupa 10 sedinte bioenergetice a constatat ca poate trai si fara medicamente, pe care le-a inlocuit cu apa magnetizata.

http://www.bioterapeut.ro

Tratament bioenergetic

30.03.2012

Cum se desfasoara tratamentul bioenergetic ?

,,Pacientii care vin la acest cabinet nu trebuie sa spuna nimic despre problemele lor de sanatate, in prima zi sunt consultati de sotia mea Mihaela Godeanu asistent medical generalist, sotia vizualizeaza prin clarviziune aura energetica, unde sunt dezechilibre energetice si afectiunile pacientilor. Dupa aceasta consultatie pacientii se programeaza pentru tratamentul bioenergetic.

Cu ajutorul bioenergiei reechilibrez centri energetici si aura energetica a pacientului, transmit energie organului bolnav, pentru a-l ajuta sa se regenereze. Dupa tratamentul bioenergetic pacientul se simte mai bine iar vindecarea pacientului este comfirmata de
catre medici prin analizele si investigatiile medicale.’’

Ce afectiuni se trataeaza la acest cabinet ?

La acest cabinet se pot ameliora si trata diverse afectiuni

- afectiuni reumatologice: reumatismul, spondiloza cervicala, discopatie lombara, coxartroza,  osteoporoza;
- afectiuni ale aparatului renal: se elimina calculi renali;
- afectiuni urologice: enurezis nocturn, adenom de prostata, prostatite, infectii urinare, sterilitate;
- afectiuni endocrine: diabet zaharat si diabet insipid, dereglari hormonale, hipotiroidism, hipertiroidism, noduli mamari;
- afectiuni ginecologice: infertilitate, anexite, chisturi ovariene, fibrom uterin;
- afectiuni gastrice: ulcer, gastrita, hiperaciditate gastrica,
- afectiuni ale sistemului nervos: migrene, depresii, anxietate, insomnii.
- afectiuni hepatice: dischinezie biliara, se elimina calculi biliari,
- afectiuni ale aparatului respirator: insuficienta respiratorie, astm bronsic, bronsite;
- afectiuni cardiovasculare: hipertensiunea arteriala, angina pectorala, tahicardia;
- afectiuni dermatologice: eczeme, acnee;

Sunt insa si anumite afectiuni la care nu ma implic, pot sa spun cu sinceritate ca bioenergia nu este un panaceu universal.’’

Ce NU se trataeaza la acest cabinet ?

,, Ma refer la bolnavii de cancer, care urmeaza tratament cu citostatice, boli psihice avansate, cum ar fi epilepsia, boala maniaco-depresiva si alte afectiuni grave. Acest tratament este interzis femeilor insarcinate.’’

http://www.bioterapeut.ro